Ticare Seminar Congress of Dental University of Tirana

Date:

TIRANA TIRANA INTERNATIONAL HOTEL, Scanderbeg Square Nr.8, Sheshi Skenderbej Nr.8

Program:

Congress of Dental University of Tirana/ Kongresi i Fakultetit te Mjekësisë Dentare

10:00  Seminar: Soft tissue conditioning for prevention and treatment of peri-implant diseases    Kondicionimi i indeve të buta për parandalimin dhe trajtimin e sëmundjeve peri-implantare

 

12:00  Hands on: Peri- implant Soft tissue conditioning    Kondicionimi i indit te butë në peri-implantit

  Alberto Monje, DDS, MS in Periodontology  // DDS,MS në Paradontologji
  • University degree in Dentistry, European University of Madrid   Diplomuar në Dentistri ,Universiteti Europian i Madridit
  • Master’s degree in Periodontology and Oral Medicine, University of Michigan, USA  Diplomë master në Paradontologji dhe Mjekësi Orale,Universiteti i Michigan , SHBA
  • Researcher at the Oral Surgery and Implantology Department of the University of Bern, Switzerland   Studiues në departamentin e Kirurgjisë Orale dhe Implantologjisë në Universitetin e Bern,Zvicër
  • Diplomate, American Board of Periodontology (ABP)  Diplomat, Bordi Amerikan i Parodontologjisë (ABP)
  • Current member of the European Association of Osseointegra- tion (EAO)  Anëtar i Shoqatës Evropiane të Osteointegrimit (EA)
  • Current Associate Editor for the Journal Clinical Experimental Dental Research    Aktualisht ndihmës redaktor per Journal Clinical Experimental Dental Research

 

FOR REGISTRATION | PER REGJISTRIME JU LUTEM KONTAKTONI:  ervinmecaj@icloud.com

Information (PDF) : More info

Follow us